SIGMA SELECT 300 C-V-GRAPHIC SYNERGIC, MV450 Twist 3m, podvozek

SIGMA SELECT 300 C-V-GRAPHIC SYNERGIC, MV450 Twist 3m, podvozek