Sigma One 400 C-V-Synergic, MV450 Twist 3m, podvozek

Sigma One 400 C-V-SYNERGIC, MV450 Twist 3m, podvozek