Sigma One 400 C-V-Puls, MV450 Twist 3m, podvozek

Sigma One 400 C-V-Puls, MV450 Twist 3m, podvozek