Sigma One 300 C-V-SYNERGIE, MV450Twist 3m, podvozek

Sigma One 300 C-V-SYNERGIC, MV450Twist 3m, podvozek